Cookies

Ved at besøge vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Hvis ikke du ønsker at tillade cookies skal du slå dem fra i din browser.

Vær opmærksom på, at hvis de slås fra, kan der være funktioner på hjemmesiden som ikke vil fungere efter hensigten.

Luk
es en de da 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1. Nedenstående salgs- & leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JS Proputec A/S (herefter: JS Proputec) til enhver køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt i hvert enkelt tilfælde.

1.2. Enhver ændring eller afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal aftales skriftligt.

2. Produktinformation

2.1. Alle oplysninger og data i produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske egenskaber i produktbeskrivelser, brochurer, cirkulærer og præsentationer er alene vejledende. Ligeledes er oplysninger i prislister mv. alene vejledende. Oplysningerne bliver alene bindende for JS Proputec, såfremt særskilt garanti er ydet som et led i aftalen med køber.

3. Tilbud

3.1. Et tilbud afgivet af JS Proputec er gyldigt i 60 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er anført i det specifikke tilbud.

3.2. De opgivne priser i tilbuddet til køber er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, montage og emballage, medmindre andet er anført i det specifikke tilbud.

3.3. JS Proputec har ejendomsretten til tegninger og forslag samt eventuelle immaterielle rettigheder indeholdt i tilbuddet medmindre andet er angivet, og disse må af køber ikke kopieres, reproduceres eller gøres tilgængelige overfor tredjemand uden skriftligt samtykke fra JS Proputec.

3.4. Ingen forhandler, distributør eller agent er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i tilbud afgivet af JS Proputec, og JS Proputec tager ikke ansvaret for sådanne ændringer, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra JS Proputec.

4. Ordrer

4.1. Enhver ordre skal være skriftligt bekræftet af JS Proputec før bindende aftale med køber anses for indgået. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem ordre og ordrebekræftelse har ordrebekræftelsen forrang. JS Proputec er ikke forpligtet til at acceptere en ordre.

4.2. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for JS Proputec’s kontrol.

4.3. Annullering af ordrer accepteres kun efter aftale og mod betaling af JS Proputec’s tab.

4.4. JS Proputec forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig.Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, medmindre andet er aftalt og/eller udtrykkeligt nævnt i ordrebekræftelsen.

4.5. Ingen forhandler, distributør eller agent er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i nogen ordrebekræftelse eller aftale, og JS Proputec tager intet ansvar herfor, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra JS Proputec.

5. Leveringsbetingelser

5.1. Medmindre andet er skriftligt og udtrykkeligt aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EX Works), jfr. Incoterms 2010.

5.2. Leveringstiden regnes fra datoen for JS Proputec’s skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt er tilgængelige for JS Proputec. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor samtlige nødvendige forhold er gjort tilgængelige for JS Proputec.

5.3. Er der aftalt bekræftet, uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, regnes leveringstiden fra tidspunktet hvor den pågældende betalingssikkerhed foreligger, uanset at JS Proputec skulle fremsende en ordrebekræftelse inden dette tidspunkt og uanset at samtlige tekniske detaljer og formaliteter skulle være tilgængelige for JS Proputec.

5.4. Oplyste leveringstider er alene estimerede og er ikke bindende for JS Proputec, medmindre JS Proputec skriftligt accepterer et fikseret leveringstidspunkt for hele eller dele af leverancen.

5.5. Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance på leveringstidspunktet, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge enhver betaling, som om leveringen havde fundet sted. Leverancen henstår fra dette tidspunkt for købers risiko, medmindre JS Proputec hæver leverancen, jfr. pkt. 5.6 nedenfor.

5.6. JS Proputec kan hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som er påført JS Proputec ved købers forsømmelse. JS Proputec kan i den forbindelse afhænde leverancen bedst muligt til anden side for købers regning.

5.7. Leveringstider forlænges som følge af force majeure, jf. pkt. 10, med en periode svarende til hindringens varighed. Hvis force majeure forekommer under en forsinkelse, som JS Proputec er ansvarlig for, ophæves følgerne af denne forsinkelse i den periode, hvori force majeure optræder.

5.8. Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er JS Proputec ikke forpligtet til at iværksætte levering, og JS Proputec kan standse en iværksat levering, såfremt betaling ikke sker som aftalt.

5.9. Ved en eventuel aftalt forsendelse overgår risikoen, når varen udleveres til fragtføreren.

6. Betaling

6.1. Medmindre andet er aftalt, skal købesummen betales med 50% ved aftalens indgåelse, og med 50% ved levering. Købesummen skal erlægges uden fradrag og uden udgifter og gebyrer for JS Proputec straks efter forfald i henhold til de i fakturaen angivne betalingsbetingelser.

6.2. En rettidig betaling af den i pkt. 6.1. beskrevne forudbetaling er en forudsætning for arbejdets iværksættelse og færdiggørelse inden for den estimerede eller aftalte leveringstid.

6.3. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af JS Proputec.

6.4. Fra forfaldstid tilskrives morarenter på p.t. 2% pr. påbegyndt måned.

7. Ejendomsret

7.1. Ejendomsretten til leverancen forbliver hos JS Proputec indtil der er sket fuldstændig betaling af alle fordringer, som JS Proputec har mod køber i anledning af leverancen, uanset det retlige grundlag.

7.2. Køber er forpligtet til, for egen regning, at forsikre leverancen til en total nyværdi fra leveringsdagen og indtil fuld betaling jf. pkt. 7.1. har fundet sted.

7.3. Køber transporterer på forhånd alle sine krav i henhold til pkt. 7.2. til JS Proputec for perioden indtil ejendomsrettens overgang.

8. Ansvar / reklamation

8.1. Det påhviler køber at gennemføre en undersøgelse af leverancen straks efter levering.

8.2. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Herefter fortabes retten til at gøre sådanne mangler gældende, og leverancen anses for godkendt.

8.3. JS Proputec’s mangelsansvar bortfalder i alle tilfælde 12 måneder fra levering. Forældelsesfristen forlænges ikke som følge af udskiftning af mangelfulde dele af leverancen med nye dele/komponenter.

8.4. JS Proputec’s mangelsansvar bortfalder i følgende tilfælde:

  • Manglende vedligeholdelse af leverancen
  • Anvendelse af leverancen i strid med givne forskrifter
  • Afhjælpning af leverancen er udført af andre end de af JS Proputec godkendte værksteder/montører
  • Fejlagtig og/eller uhensigtsmæssig brug af leverancen
  • Ændringer og/eller tekniske indgreb på leverancen foretaget uden JS Proputec’s forudgående skriftlige samtykke
  • Anvendelse af uoriginale reservedele og/eller tilbehør på leverancen

8.5. JS Proputec’s mangelsansvar omfatter ikke:

  • Produkter/leverancer, der er leveret af køber eller tredjemand
  • Sliddele og forbrugsdele

8.6. I tilfælde af rettidigt konstateret mangel ved en leverance påtager JS Proputec sig at afhjælpe manglen enten ved reparation, omlevering eller udskiftning efter JS Proputec’s eget valg. Køber er pligtig til at respektere og anerkende JS Proputec’s afhjælpningsret og JS Proputec’s valg af afhjælpningsform. Afhjælpningsretten omfatter de leverancer, som viser sig på leveringstidspunktet at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl.

8.7. Mangelfulde leverancer eller dele heraf, der skal udskiftes, skal stilles til JS Proputec’s disposition. Medmindre andet er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med afhjælpningen også er købers risiko.

8.8. JS Proputec’s mangelsansvar bortfalder ved i alle tilfælde ved købers videresalg af leverancen eller dele heraf samt ved købers bearbejdning eller indarbejdning af leverancen.

8.9. For de dele af en mangelfuld leverance, som ikke er fremstillet af JS Proputec, kan køber kræve skadeserstatning. En sådan erstatning er dog begrænset til den erstatning, som JS Proputec opnår hos den pågældende underleverandør.

8.10. De heri beskrevne misligholdelsesbeføjelser for køber er udtømmende, og køber kan således ikke gøre andre beføjelser gældende over for JS Proputec i anledning af en konstateret mangel.

9. Produktansvar

9.1. JS Proputec er ikke ansvarlig for tingskade, som leverancen forårsager efter leveringen og mens det er i købers besiddelse. JS Proputec er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori købers produkt indgår. JS Proputec er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab i forbindelse med en sådan skade.

9.2. I det omfang JS Proputec måtte blive pålagt produktansvar over for en senere erhverver af hele eller dele af JS Proputec’s leverance i videre omfang, end det der fremgår af pkt. 9.1 er køber forpligtet til at friholde JS Proputec.

10. Force majeure

10.1. JS Proputec vil til enhver tid være uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen med køber, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for JS Proputec’s rimelige kontrolmuligheder, såsom strejke, lockout, brand, krig, uroligheder, offentlige forskrifter, mangel på transportmuligheder, sygdom, omfattende militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta og eksport, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger samt mangler ved eller forsinkelser fra underleverandører, som skyldes nogen af de ovennævnte omstændigheder.

10.2. Køber er berettiget til at ophæve købet i tilfælde af force majeure, men kan ikke gøre krav på skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod JS Proputec.

11. Tvister & anvendelig ret

11.1. Alle tvister relateret til en aftale mellem JS Proputec og køber, skal i henhold til nærværende betingelser afgøres ved i overensstemmelse med dansk ret, med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg og CISG. Tvister afgøres for de almindelige danske domstole ved JS Proputec’s hjemting. JS Proputec kan dog vælge at anlægge sag mod køber ved købers hjemting.

Januar 2017